Advokátska kancelária poskytuje právne služby a poradenstvo v oblastiach:

 • Obchodného práva
 • Občianskeho práva
 • Rodinného práva
 • Pracovného práva
 • Ochrany osobnosti a súkromia
 • Práva informačných technológií
V prípade potreby zastúpi advokátska kancelária záujmy klienta i v oblasti
 • Trestného práva
 • Správneho práva

V predmetných oblastiach práva advokátska kancelária ponúka najmä:

 • vypracovanie zmlúv a právnych podaní
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, rozhodcovskými súdmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi verejnej moci
 • vymáhanie pohľadávok
 • prihlasovanie a správu pohľadávok v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach s obchodnými partnermi
 • vypracovanie právnych analýz a pripomienkovanie zmlúv
 • autorizáciu zmlúv
 • zakladanie a správu obchodných spoločností (vrátane korporátnej administrácie - zápis zmien údajov zapísaných v obchodnom registri, organizácia valných zhromaždení, prevody obchodných podielov a pod.)

Právne služby sú advokátskou kanceláriou popri slovenskom jazyku poskytované i v jazyku anglickom.